Tienpuntenplan bioboeren voor soepeler transitie naar nieuw model

Foto: distelAPPArath, Pixabay

De voedselproductie in Nederland kan hand in hand gaan met biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding.

Dat kan met minder stikstof en zonder het gebruik van kunstmest, volgens duizenden biologische, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren.

Tienpuntenplan

Zij overhandigden vorige week een tienpuntenplan aan de ministers Henk Staghouwer van Landbouw en Christianne van der Wal van Stikstof. Om de problemen in de landbouw zoals de stikstofproblematiek aan te pakken is een langetermijnvisie voor de landbouwsector nodig, zo klinkt het. Het ontbreken daarvan is volgens de bioboeren één van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren.

Voor de ‘noodzakelijke omslag’ zijn volgens hun duurzame collega’s veranderingen nodig in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving. Daarnaast moet worden gezorgd dat duurzaamheid daadwerkelijk loont. ‘Voor de gezondheid van mens en planeet moet veel vaker gekozen worden voor plantaardige productie en consumptie. Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw,’ aldus de ondertekenaars van het plan.

Het tienpuntenplan is onder meer ondertekend door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Het plan heeft ook de steun van instanties en organisaties als Bionext, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting Demeter en de Triodos Bank.

Groenboerenplan: een nieuw perspectief voor boeren en tuinders, 10 aanbevelingen

(de aanbevelingen staan hier niet volledig vermeld, ga hiervoor naar deze site waar je meteen je steun kunt uitspreken)

  1. Duurzaam boeren kan alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald. Zorg daarom voor belasting op niet duurzaam geproduceerd voedsel voor de externe kosten die het met zich meebrengen en maak daardoor duurzaam geproduceerde producten relatief goedkoper
  2. Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen. Een grote groep boeren laat zien dat dierwaardige landbouw zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en geen of beperkte import van veevoer prima mogelijk is
  3. Streef naar een grondgebonden landbouw en sluit de kringloop in de vorm van volledig plantaardige of gemengde bedrijven of koppelbedrijven die mest en voer uitwisselen. Daarnaast is er ruimte voor een sterk gereduceerde varkens- en pluimveesector die vooral vanuit reststromen worden gevoerd en waar dieren op een dierwaardige manier worden gehouden.
  4. Zorg voor maatwerk en duidelijkheid met oog voor de boeren die deel van de oplossing zijn. Geef boeren die willen stoppen een passende vergoeding voor hun bedrijf. Maar borg als overheid dat die gronden, al dan niet als landschapsgrond, beschikbaar komen voor boeren, ook eerste generatie boeren, die de gecombineerde maatschappelijke opgaves dienen.
  5. Zorg voor ondersteuning voor iedere boer die zich verder wil ontwikkelen op het pad van verduurzaming. Zowel op teelttechnisch als bedrijfseconomisch- en sociaal-psychologisch vlak. Geef daarbij ook duidelijke richtlijnen over de tijdshorizon voor verandering en zorg voor onafhankelijk advies
  6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding, leg reclame voor ongezonde voeding aan banden en geef als overheid het goede voorbeeld met inkoopbeleid. Zorg voor een stimuleringsbeleid om het aandeel biologisch, plantaardig en duurzaam lokaal voedsel in het bestedingspatroon van burgers fors te verhogen in lijn met de Europese Farm to Fork strategie. En stimuleer een gezond voedselpatroon, ook door reclame voor ongezonde voeding aan banden te leggen
  7. Versterk de positie van de boer in de korte keten. Investeer in gezamenlijke klimaatneutrale regionale transportsystemen, in transparantie over de mate van duurzaamheid van de lokale boeren en producenten en ondersteun effectieve (digitale) verkoopkanalen
  8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw. Extensieve landbouw kan niet tot bloei komen zonder toegang tot betaalbare grond
  9. Veranker de principes van natuur-inclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek naar de transitie. Het agrarisch onderwijs zal als vertrekpunt moeten nemen hoe je als toekomstige boer klimaatneutraal en dierwaardig kan boeren op basis van de ecologische draagkracht van de omgeving
  10. Zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving. De huidige wet- en regelgeving is vooral gericht op een industriële landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Het heeft geleid tot hinderende wetgeving en subsidieprogramma’s die niet aansluiten, vrijwel onhaalbare vereisten voor de omgang met vee en onnodige administratieve lasten voor kleinschalig werkende boeren en boeren met gemengde bedrijven

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen