Onderzoek locatie Overbetuwe reserveringsgebied drinkwater

Foto: Arcaion, pixabay

Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert de provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening.

De provincie wijst daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. Deze gebieden hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning.

Voldoende drinkwater voor de middellange termijn

De provincie moet zorgen voor grondwater en voldoende drinkwaterbronnen. Ook bij bevolkings- en economische groei willen ze dat altijd voldoende goed drinkwater beschikbaar is. Daar ligt de focus. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt.

Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Gelderland zet in op de reservering 55 miljoen m3 extra drinkwater.

Onderzoek mogelijke waterwinningen

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In afstemming met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector.

Het MER beschrijft de milieueffecten van (aanvullende) grondwateronttrekkingen in 71 potentiële gebieden. Op basis van het MER en input van de genoemde partijen is een keuze gemaakt voor 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is waar mogelijk rekening gehouden met andere functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie.

Naast grondwaterwinning zijn ook gebieden voor oevergrondwaterwinning (Waal en IJssel) opgenomen. Ook is gekeken naar een zekere spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen.

Drinkwaterwinning

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Met het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden waarborgen we, dat er ook in de toekomst voldoende goed drinkwater blijft. Dit moet je in een vroeg stadium doen, omdat het realiseren van een daadwerkelijke drinkwaterwinning jarenlang duurt.”

“Tegelijkertijd gaan we ook verder onderzoek doen naar andere bronnen en concepten voor drinkwater, zoals brakwater en de wateraccu Veluwe. Daarnaast is het van belang om te kijken of we drinkwaterbesparing kunnen realiseren.”

Gereserveerd

Het gaat om reserveringsgebieden. Er wordt op korte termijn nog geen drinkwater gewonnen. Daarvoor moet eerst verder onderzoek gedaan worden naar een concrete locatie binnen de gebieden. Dat gebeurt in aparte m.e.r.-procedures.

De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV. Dit ligt samen met het Milieueffectrapport van 20 oktober tot en met 30 november 2021 ter visie. Iedereen kan hier in deze periode op reageren.

Er komen ook verschillende informatiebijeenkomsten voor inwoners en betrokkenen in de voorgenomen drinkwaterreserveringsgebieden. Hierover worden zij geïnformeerd via huis-aan-huisbladen. Meer informatie is te vinden op de website van de Provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in voorjaar 2022.

Er zijn 26 gemeenten die het raakt waaronder de gemeente Overbetuwe, soms raakt een drinkwaterreserveringsbied een groot of een klein gebied per gemeente.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail:[email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen