Boeren en tuinders nemen steeds vaker verantwoordelijkheid voor het milieu

Foto: DAW

Uit het in maart verschenen jaarverslag DAW 2019 (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) blijkt dat veel boeren en tuinders hun verantwoordelijkheid voor schoner en voldoende water serieus nemen. In 425 projecten werken zij, samen met de waterschappen, aan het nemen van maatregelen op hun eigen bedrijf. Maatregelen die bijdragen aan een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater of aan het verminderen van gewasschade als gevolg van te veel of te weinig water. Ook werken agrariërs  actief aan de verbetering van de bodemkwaliteit. In 2019 werden 68 nieuwe DAW-projecten gestart, lopen er in alle 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden projecten ter vermindering van nitraatuitspoeling en zijn  ook nieuwe initiatieven genomen voor projecten op het gebied van klimaatadaptatie.

“We kijken tevreden terug op 2019”, laat Claude van Dongen weten. Hij is als bestuurder van LTO Nederland verantwoordelijk voor de portefeuille Bodem- & Waterkwaliteit. “We hebben met een groot aantal DAW-projecten actief gewerkt aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water en aan de uitvoering van het 6e Nitraat Actieprogramma. Dit is naast het werken aan de waterkwaliteit ook werken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Binnen alle 34 kwetsbare grondwaterwater-beschermingsgebieden lopen projecten die ertoe moeten leiden dat de uitspoeling van nitraat verminderd wordt. En daarnaast zijn er projecten gestart op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld met maatregelen op het gebied van vernatting of het opslaan van overtollig regenwater.”

Toename kennis goed bodembeheer

“In 2019 zien we ook de kennis over goed bodembeheer toenemen”, zegt Van Dongen. “Zo werd veel aandacht besteed aan het goed inzaaien van een vanggewas na mais. Die maatregel werd verplicht in 2019 en de eerste ervaringen zijn hier nu mee opgedaan.” In het jaarverslag over 2019 valt te lezen dat agrarische ondernemers via DAW-projecten maatregelen nemen op het gebied van vermindering van erfafspoeling, het inzaaien van akkerranden en het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het delen van kennis was in 2019 een belangrijk onderdeel van het programma, en dat blijft het ook de komende jaren.

Samenwerking

Samenwerking tussen agrariërs, waterschappen, provincies en ministeries is een belangrijke sleutel voor succes van het DAW. Sander Mager, bestuurder bij de Unie van Waterschappen zegt hierover in het jaarverslag: “De kracht zit vooral in de samenwerking. Dat zie je binnen zo’n project als Polderkennis op Peil, maar ook in Proefpolder Kringlooplandbouw. Hierin weten boeren, waterschappers en kennisinstellingen elkaar goed te vinden en dat levert resultaat op. Maar we zijn er nog niet. We zullen moeten blijven inzetten op het stimuleren van boeren om deel te nemen aan projecten en ook is het noodzakelijk om de werkelijke impact op de waterkwaliteit van maatregelen goed in beeld te krijgen.”

Ook Peter Heij, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat prijst de verbinding binnen DAW. Hij waardeert de samenwerking binnen het Supportteam dat bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van LTO, Kadaster, RVO en Rijkswaterstaat. Volgens hem is dit de dragende kracht onder het initiatief. “Met elkaar bieden ze stabiliteit aan de projecten die het DAW uitvoert en zorgen ze tegelijkertijd voor scherpte en vernieuwing”, stelt hij in het jaarverslag. ,,Dat is ook nodig om verder te komen.”

DAW succesvol

Het DAW is in 2013 op initiatief van LTO Nederland gestart, op uitnodiging van de Rijksoverheid en is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol programma met duizenden deelnemende agrarisch ondernemers. De komende jaren wordt volop ingezet op maatregelen die zowel positieve effecten hebben op de agrarische bedrijfsvoering als op het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast werken boeren ook actief aan het verminderen van nitraatuitspoeling in de grondwaterbeschermingsgebieden en aan het nemen maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Ze delen de kennis die ze over al deze maatregelen opdoen en delen kennis over beter bodembeheer.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden