Gemeenteraad akkoord met aankoopregeling woningen

Foto: Tumisu, Pixabay

Eigenaren van wie de woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de Railterminal Gelderland en die uit het gebied willen vertrekken, kunnen hun woning straks onder voorwaarden verkopen aan de gemeente.

De gemeenteraad van Overbetuwe ging op 10 november 2020 akkoord met de aankoopregeling die burgemeester en wethouders hadden voorgesteld.

Aankoopregeling

Voor woningeigenaren wiens huis aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de railterminal, heeft de provincie een planschaderegeling: zij krijgen de waardedaling uitgekeerd. Deze planschaderegeling is een van de onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente en provincie sloten in het kader van de railterminal. Daarnaast krijgen deze woningeigenaren dus ook de mogelijkheid hun woning aan de gemeente te verkopen als ze uit het gebied willen vertrekken en ze hun woning zelf niet kunnen verkopen.

Deze aankoopregeling was een van de voorwaarden die de gemeenteraad van Overbetuwe in 2017 stelde voor medewerking aan de komst van de railterminal. De aankoopregeling is bedoeld als extra tegemoetkoming voor de bewoners in dit gebied, die de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met diverse ontwikkelingen in hun woonomgeving.

Reguliere marktprijs

De aankoopregeling die de gemeenteraad nu heeft aangenomen, houdt in dat inwoners die in aanmerking komen voor de provinciale planschaderegeling, hun woning ook kunnen verkopen aan de gemeente. Een van de voorwaarden is dat de woning minstens een jaar te koop heeft gestaan voor een reguliere marktprijs en onverkoopbaar is gebleken. Ook moet de woning vóór 14 maart 2007 zijn gekocht door de bewoner.

De gemeente wil geen eigenaar blijven van de woningen en zal deze daarom na aankoop weer verkopen. Eventuele winst of verlies is dan voor rekening van de gemeente. Voor de aankoopregeling reserveert de gemeente 4 miljoen euro.

Begroting goedgekeurd

Op woensdag 11 november jl. keurde Provinciale Staten de begroting goed. Hierin vroeg Gedeputeerde Staten aanvullend 20,5 miljoen euro voor de komst van de Railterminal Gelderland. Deze aanvulling bestaat deels uit kosten en deels uit investeringen.

De kosten hebben te maken met het schadeloosstellen en compenseren van omwonenden en het indexeren van uitvoeringskosten, omdat de RTG later wordt gerealiseerd. Ook de geraamde kosten van ProRail voor aansluiting op de Betuweroute zijn herzien. De rekening die ProRail indient, kan nog hoger uitvallen. Hierop heeft de provincie geen invloed. De investeringen hebben te maken met het verduurzamen van de RTG door het zeilend binnenkomen en investeringen in natuur als compensatie voor stikstofuitstoot.

Bron: Railterminal Gelderland (provincie Gelderland)

Cookieinstellingen