Kabinet stelt uitzonderingen vast voor inreisverbod Nederland

Foto: Alexandra_Koch via Pixabay

Voor veel mensen is de wereld een stuk kleiner geworden vanwege het coronavirus . Sinds 18 maart jl. is er in Nederland een inreisbeperking van kracht. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en onder controle te krijgen.

Dit betekent dat personen vanuit derde landen naar alle EU- en Schengenlidstaten en het Verenigd Koninkrijk niet worden toegelaten, als de reis niet noodzakelijk is. Bovendien is er een dringend advies tot thuisquarantaine voor reizigers die terugkeren uit specifieke landen of gebieden. Dat zijn die een oranje of rood reisadvies hebben, vanwege de verspreiding van het coronavirus.

De impact van het inreisverbod is groot en heeft zowel op het persoonlijk leven als op onze economie en maatschappij een grote impact. Het brengt wereldwijd moeilijke dilemma’s met zich mee, zowel op maatschappelijk als op economisch gebied. Vanwege deze grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang en de lange duur van het inreisverbod, heeft de ministerraad besloten om uitzonderingen toe te staan voor specifieke categorieën op het inreisverbod, zoals topsporters en mensen uit het bedrijfsleven.

Strikte voorwaarden

Aan deze versoepeling worden strikte voorwaarden en kaders gesteld. De bescherming van de volksgezondheid en het onder controle houden van het coronavirus blijft het uitgangspunt. De leefregels voor thuisquarantaine blijven dan ook onverminderd gelden voor de groepen waarvoor het inreisverbod wordt versoepeld.

Topsport en bedrijfsleven

De inreisbeperking heeft op dit moment onder meer een grote impact op de topsportactiviteiten en het bedrijfsleven (o.a. het midden- en kleinbedrijf) in Nederland. Dit heeft ook weer uiteenlopende gevolgen voor de Nederlandse burgers. Zeker nu veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden, van het kunnen behouden van een baan tot het gemis van de beleving bij bijvoorbeeld een internationale voetbalwedstrijd.

Het kabinet heeft besloten om de inreisbeperking te versoepelen van reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. Omdat voor deze groepen een helder en eenduidig afwegingskader is. Het voorkomen van fraude en het beperken van al te grote instroom van reizigers uit risicogebieden kan worden gewaarborgd. De versoepeling voor mensen uit het bedrijfsleven gaan in per 21 september a.s. en de versoepelingen met betrekking tot topsporters gaan in per 14 september.

Overige sectoren

Het kabinet erkent de noodzaak voor versoepeling van de inreisbeperking voor hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, journalisten en onderzoekers. Een juridisch sluitend en werkbaar handelingskader wordt voor deze groepen opgesteld. Het kabinet streeft ernaar deze voorwaarden zo spoedig mogelijk vast te stellen. De groepen die onder de voorwaarden vallen van de inreisbeperking daarna versoepeld kan worden.

Thuisquarantaine

De duur van de crisis, die de thuisquarantainemaatregel met zich mee brengt, heeft zowel maatschappelijke gevolgen als ook gevolgen voor professionele beroepsuitoefening. Het kabinet heeft bekeken welke groepen op dit moment toegevoegd kunnen worden aan de bestaande uitzonderingscategorieën op de thuisquarantaine. Dit kan alleen als dit gebeurt op een veilige manier en dat deze groepen beperkt zijn in omvang.

Het kabinet heeft besloten de volgende reisdoelen toe te voegen:

  • Noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren.
  • Deelname aan topsport.
  • Noodzakelijke reizen waarmee aantoonbaar een bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving.
  • Journalistiek.
  • Studeren over de grens (Grensstudenten)
  • Onderzoek of professionele culturele activiteiten.

De formulering van deze reisdoelen wordt nog nader gespecificeerd, zodat voor iedereen helder is wanneer sprake is van een reisdoel waarvoor de thuisquarantaine verlaten mag worden.

Groepen mensen worden niet meer uitgezonderd van thuisquarantaine. Thuisquarantaine mag alleen voor specifieke doelen worden verlaten. Een topsporter mag dus wel reizen om te sporten en een grenswerker om te werken. Zij moeten zich verder wel aan de algemene leefregels van thuisquarantaine houden als hij of zij komt uit een risicogebied. Dee situatie in Nederland of in andere landen kan wijzigen en dan kan dat leiden tot een aanpassing of verscherping van de versoepelingen.

Bron: rijksoverheid

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden